O programie CNT - Centrum Nowych Technologii

Opis Programu

 

Z uwagi na fakt, że  Polskie Ciepłownictwo Systemowe potrzebuje impulsów innowacyjnych aby stawać się coraz bardziej efektywnym , ekologicznym i konkurencyjnym wobec innych form zaopatrzenia w ciepło, IGCP, jako organizacja samorządu gospodarczego polskiego ciepłownictwa systemowego , jest zainteresowana poprawą efektywności energetycznej  prowadzonej przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, członków  IGCP,  działalności  gospodarczej w każdym obszarze ich działania. Innowacyjność,  to jeden z czynników zasadniczo wpływających na poziom konkurencyjności prowadzonej działalności. Wykorzystywanie w praktyce  nowych koncepcji technologicznych, pomysłów i wynalazków pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku ciepła w jego wymiarze lokalnym.

 

Wytwarzanie, przesył,  dystrybucja ciepła, budowa instalacji i urządzeń, jak też ich dobór,  służących do przetwarzania i rozdziału ciepła dla potrzeb zmieniających się dynamicznie potrzeb odbiorców, to podstawowe obszary działalności każdego przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

 

Tematyce tych obszarów działania ciepłownictwa,  szerokiej wiedzy na ich temat oraz ich lepszemu  i pełniejszemu wykorzystywaniu w praktyce, przeznaczone  jest działanie Centrum Nowych Technologii, wykorzystujące do tych celów między innymi  niniejszy vortal.

 

Zarówno podmioty działające bezpośrednio na rynku  polskiego ciepła systemowego jak i każda  Firma z tymże ciepłownictwem związana, posiadająca dobry produkt czy  dobre rozwiązanie techniczne czy technologiczne z dziedziny energetyki,  jest z całą pewnością zainteresowana :

 

 • szerokim rozpowszechnianiem wiedzy na temat przez siebie wytworzonych produktów  i rozwiązań technicznych  oraz  powszechnym  ich  zagospodarowaniem,
 • a także tworzeniem korzystnych relacji biznesowych.

 

CNT - Centrum Nowych Technologii to program wychodzący naprzeciw powyższym oczekiwaniom. Program stwarza  możliwości zebrania w jednym miejscu najnowszej wiedzy dotyczącej  innowacyjnych,  proefektywnościowych,  proekologicznych technicznych i  technologicznych  rozwiązań służących  do  praktycznego ich wykorzystania w procesach gospodarowania  ciepłem w branży ciepłowniczej.
Stwarza możliwość promowania oferowanych własnych produktów na szerokim forum Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie jak również nawiązania bezpośrednich kontaktów  i  korzystnych relacji biznesowych. Program wychodzi naprzeciw wyzwaniom określonym w unijnej strategii Europa 2020 i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2020. 

W skali europejskiej Polska plasuje się na 22 pozycji spośród 27 państw Unii pod względem innowacyjności.  
Efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej.

 

Stąd też w nowym rozdaniu finansowym na lata 2014-2020 pojawia się szansa poprawy tego stanu rzeczy bowiem przewiduje sie znaczące możliwości pozyskania środków finansowych na dofinansowywania działalności  rozwojowej i wdrożeniowej nowoczesnych innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologii.

Wykorzystywanie w praktyce  nowych koncepcji pomysłów, wynalazków pomorze  uzyskać podmiotom ciepła systemowego  przewagę konkurencyjną  na rynku ciepła w jego wymiarze lokalnym.

 

Zwracamy się więc do wszystkich Państwa z propozycją aktywnego włączenia się do naszej inicjatywy poprzez przekazanie informacji o nowych rozwiązaniach technicznych i technologicznych, które  powinny znaleźć swoje miejsce w polskim ciepłownictwie.

 

Oczekujemy na rozwiązania stosowane lub możliwe do zastosowania we wszystkich obszarach działalności ciepłowniczej : efektywnego wytwarzanie ciepła, chłodu,  procesów  przesyłu i dystrybucji nośników ciepła, jego wykorzystywania w instalacjach odbiorczych, inteligentnych sieci ciepłowniczych a także poszczególnych elementów systemów ciepłowniczych w postaci konkretnych urządzeń i instalacji.

 

Współpraca z kontrahentami oferującymi nowe technologie - Współpraca w tym zakresie realizowana będzie na podstawie stosownej umowy o współpracy i promocji.  
Jednym z podstawowych warunków wiążących się ze skutecznym zrealizowaniem naszego celu jest przekazanie przez kontrahenta odpowiedniego zakresu informacji na temat promowanego własnego  rozwiązania w postaci opracowania (w formie elektronicznej informacji). Informacje te znajdą swoje miejsce właśnie na stronach internetowych Centrum Nowych Technologii, które znajdują się na vortalu internetowym IGCP - www.igcp.pl.

 

Stąd już tylko krok do konkretnych wdrożeń i zastosowań.

 

Wspomniane Opracowanie oprócz zdefiniowanego tematu winno zawierać w oddzielnych plikach:

A - Opis idei, budowy oraz działania innowacyjnego promowanego rozwiązania,
B - Korzyści dla branży z zastosowania produktu,
C - Dane rejestrowe oferenta i osobę do kontaktu.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Koordynator Programu CNT pod adresem email:   cnt@igcp.org.pl

 

Charakterystyka obszarów tematycznych wspieranych w ramach Programu CNT

 

W OBSZARZE  - Wytwarzanie ciepła - swą uwagę koncentrować będziemy na  informacjach dotyczących   innowacyjnych i proefektywnościowych rozwiązaniach  z dziedziny jego wytwarzania.  Zbierane informacje dotyczyć będą  miedzy innymi następujących obszarów   tematycznych:

 

 • Kogeneracja
 • Odzysk ciepła, pompy ciepła
 • Wykorzystanie spalania odpadów i biogazu
 • Energia słońca i wiatru
 • Geotermia
 • Klasyczna produkcja ciepła

 

W OBSZARZE  - Przesył i dystrybucja ciepła - umieszczane będą informacje nt.  innowacyjnych proefektywnościowych rozwiązań  z dziedziny jego przesyłu i dystrybucji a w szczególności dotyczyć będą rozwiązań  z dziedziny zmniejszanie strat i dotyczyć będą:

 

 • Preizolacji
 • Węzłów
 • Inteligentnych sieci
 • Magazynowania ciepła

 

W OBSZARZE  - Urządzenia i instalacje - umieszczane będą informacje nt.  innowacyjnych proefektywnościowych rozwiązań  z dziedziny produkcji urządzeń.  Będą  zebrane  i usystematyzowane  w następujących obszarach tematycznych:

 

 • Rozwiązania AKPiA
 • Technologie ochrony środowiska
 • Armatura
 • Nowe urządzenia
 • Chemia w energetyce
 • Inne

 

W OBSZARZE - Produkcja chłodu, trójgeneracja - koncentrować się będziemy na tematyce wykorzystywania ciepła wytwarzanego dla potrzeb systemów ciepłowniczych dla produkcji chłodu, niezbędnego dla istniejących i planowanych systemów klimatyzacji i chłodzenia, w szczególności przy pomocy agregatów zasilanych ciepłem sieciowym  przy pomocy  agregatów  sorpcyjnych.

 

 • Techniki sorpcyjne, agregaty chemiczne
 • Konwencjonalne metody produkcji chłodu
 • Trójgeneracja

 

W OBSZARZE  - Dobre praktyki -   Informacje dotyczyć będą  następujących zagadnień tematycznych:

 

 • Sfera organizacji i zarządzania
 • Aspekty prawne i praktyczne
 • Systemy informatyczne

 

W każdym z ww. obszarów zamieszczane będą tematy z opisem rozwiązania, korzyściami wynikającymi z zastosowania proponowanego rozwiązania
oraz pełne dane kontaktowe  identyfikujące firmę oferenta. z którym każdy będzie mógł   nawiązać roboczy bezpośredni kontakt.


Wyjątek stanowi zakładka "Aspekty prawne i praktyczne'' w obszarze ,,Dobre praktyki'', gdzie prezentować będziemy zagadnienia prawne związane z nowymi technologiami.  Tematy będą zmieniane i uzupełnianie w miarę potrzeb identyfikowanych przez współpracujące z nami kancelarie prawne,  czy potrzeby zgłaszane przez Państwa, członków Izby.

 

W każdym z tych obszarów każdy członek IGCP znajdzie coś dla siebie bowiem znajdą się tu  do wykorzystania tylko dobre innowacyjne rozwiązania, które winny znaleźć naśladownictwo do przemyśleń i  ich zastosowań na terenie swojego działania.Zapraszamy do współpracy i ich prezentowania.

 

Koordynator programu CNT

Andrzej Chmielecki
cnt@igcp.org.pl
mobile.: 607 550 650